بسته‌ی پرداخت و proguard

درصورتی که از proguard استفاده می‌کنید rule های زیر را به فایل تنظیمات proguard تان اضافه کنید:

-keep class io.nivad.** { *; }
-keep class com.auth0.jwt.** { *; }
-dontwarn org.**
-dontwarn javax.**
-dontwarn com.auth0.jwt.**